taide1_normal.gif (30118 bytes)

 

 


Einar Kohlmann
1888-1968

Asetelma
30x42
Merenranta kalliot
30x40
Venevalkama
26x40